Váš nákupný košík je prázdny!

podmienky používania

Kto sme

Tým, že nakupovala v detskefutbalovedresy.com, súhlasíte a musia bezpodmienečne viazaný týmito podmienkami. SEI si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si tieto podmienky pri každej návšteve webovej stránky.
1. Podmienky použitia

1.1 Využitie služieb a webových stránok
Detskefutbalovedresy.com Webové stránky (ďalej len "webové stránky") a tovar a služby, ktoré sú na nej ponúknutá len pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie, vrátane obchodnej, reprodukcie, modifikácie, distribúcie, prenosu, republication, displeje alebo vykonávania obsahu na webových stránkach je prísne zakázané. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a predpisov v súvislosti s používaním webových stránok a tovar (ďalej len "Tovar") alebo služby (ďalej len "služby") získanú prostredníctvom webových stránok. Tieto výrobky a služby sú spolu ďalej v Podmienkach ako "Dodávky."

1.2 Obmedzenie použitia
Ako Podmienkou používania tejto webovej stránky a spotrebný materiál, ktorý súhlasí s tým, že nebudete:

(A) meniť alebo rozkladať (či už úplne alebo čiastočne) akéhokoľvek softvéru k dispozícii prostredníctvom webových stránok (s výnimkou rozsahu výslovne povoleného platnými právnymi predpismi);

(B) odstraňovať, meniť či zakrývať akýkoľvek identifikáciu výrobku alebo oznámenie o vlastníckych práv alebo akékoľvek obmedzenia alebo v Dodávky a / alebo webových stránok;

(C) odstraňovať autorské práva, ochrannú známku alebo iný pravý oznámenia duševného vlastníctva obsiahnuté v materiáli na webových stránkach alebo dodávky;

(D) zhotovovať kópie, upravovať, reprodukovať, publikovať, zverejňovať, prenášať, distribuovať alebo meniť (vrátane tvorby HTML odkazy na alebo z webových stránok), všetky alebo akúkoľvek časť webových stránok alebo akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na ňom.

1.3 Nezákonné alebo nesprávne používanie
Nesmiete použiť webové stránky alebo spotrebného materiálu pre akékoľvek nezákonné účely alebo narušovať bezpečnosť webových stránok. Najmä nesmiete:

(A) zverejňovať, zasielať, uploadovať, distribuovať, šíriť alebo inak prenášať informácie alebo obrázky, ktoré sú obscénne alebo pornografický, výhražné, hrozivé, rasistické, urážlivé, ohováračské, urážlivé, alebo sú podozriví byť, alebo sú podľa názoru SEI inak nezákonné;

(B) nahrávať súbory, ktoré obsahujú softvér alebo iné materiály, ktoré porušujú akékoľvek práva duševného vlastníctva, alebo povinnosť mlčanlivosti;

(C) stiahnuť nejaký súbor materiálov vyslaných iným užívateľom, o ktorom viete, alebo by ste mali vedieť nedá kopírovať alebo inak použité legálne;

(D) harrashment, vyhrážať či inak porušovať práva ostatných;

(E) preniknúť do akejkoľvek webovej stránky, zasielať vírusy alebo preposielať reťazové listy, prieskumy, súťaže, pyramídové hry či vykonávať inú správanie, ktoré by mohli brániť iným užívateľom používať a tešiť sa na webové stránky alebo služieb alebo že je inak pravdepodobné, poškodenie alebo zničenie povesť webové stránky alebo SEI;

(F) inzerovať alebo ponúkať na predaj tovaru alebo služieb;

(G) prístupové údaje, ktoré nie sú určené pre takéto užívateľa alebo prihlásenie na server alebo účet, ktorý používateľ nie je oprávnený na prístup;

(H) pokus o sondu, skenovať alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo narušenia bezpečnosti siete alebo alebo autentifikácia opatrení bez riadneho povolenia;

(I) pokus zasahovať do prevádzky každému užívateľovi, hostiteľovi alebo sieti, vrátane, bez obmedzenia, cez prostriedok na podanie vírusu na webové stránky, preťažovanie, "zaplavenie", "spam", "mailové bombardovanie" alebo " zhadzovať; "

(J) nadväzovať na ľubovoľné záhlavie paketu TCP / IP alebo akejkoľvek časti informácií v záhlaví v každom e-mailu alebo diskusné skupiny vysielania. SEI bude vyšetrovať prípady, ktoré môžu zahŕňať takáto narušenie, a môže zapojiť a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom stíhaní používateľov, ktorí sú do týchto narušení zapojení.

1.4 Monitorovanie a sprístupnenie
SEI nenesie žiadnu povinnosť (ale môžu podľa svojho uváženia) sledovať používanie webových stránok a / alebo Služieb vy. SEI si vyhradzuje právo oznámiť akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré môžu byť poskytnuté vami, ak to vyžaduje zákon alebo nariadení a odstrániť, odmietnuť odoslať či upraviť akékoľvek takéto informácie alebo materiály a prijať akékoľvek iné opatrenia, ktoré môžu byť primerane nevyhnutné, aby sa zabránilo akékoľvek porušenie týchto podmienok.

2. používateľské mená a heslá

V nadväznosti na akúkoľvek registráciu vami, bude SEI dodávať svoje užívateľské meno a heslo pre vás. Dodávka môže byť žiadnymi primeranými prostriedkami (vrátane elektronickej alebo doručenie poštou). Musíte udržiavať svoje užívateľské meno a heslo v tajnosti po celú dobu. Akékoľvek porušenie týchto Podmienok kýmkoľvek, s ktorými prezradiť Vaše heslo bude zaobchádzané ako keby boli porušenie dopustí vami a budem vás nezbavuje svojich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok. Je potrebné prijať vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo neoprávnenému zverejnenie vášho používateľského mena a hesla je nutné upozorniť SEI okamžite, ak vaše heslo dozvie akýkoľvek neoprávnený užívateľ. Je nutné upozorniť SEI o akýchkoľvek zmenách vo svojich registračných údajov.

3. Práva duševného vlastníctva

Všetok obsah a materiály na webových stránkach, vrátane textu, grafiky, ilustrácie, vzory, ikony, fotografie, programy, videoklipov, zvukových klipov, sťahovanie digitálneho obsahu, kompilácie dát a softvéru je majetkom SEI, jej dodávateľov obsahu či licencií a je chránený americkými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Mená SEI a logá a súvisiace názvy produktov a služieb, dizajnové značky a slogany sú ochranné známky alebo servisné známky SEI. Všetky ostatné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Žiadne ochranná známka alebo známka služby licencie je poskytovaná v súvislosti s materiálmi obsiahnutými na webových stránkach.

4. Prevádzka služieb a webových stránok

SEI môže na základe vlastného uváženia čas od času bez upozornenia zmeniť formát a obsah webových stránok a / alebo Služieb a pozastaviť prevádzku webových stránok a / alebo služby, napríklad pre opravy alebo údržby alebo na účely aktualizácie alebo aktualizovať obsah alebo funkčnosť webových stránok a / alebo služieb. Nesiete zodpovednosť za získanie a aktualizáciu svoj vlastný webový prehliadač, a pre všetky sumy splatné v súvislosti s pripojením k internetu, vrátane všetkých telekomunikačných poplatkov za čas strávený on-line, pokiaľ ide o používanie webových stránok. Budete dodržiavať všetky pokyny a usmernenia od SEI vo vzťahu k použitiu a prístupu na webové stránky a služby. SEI neprijíma zodpovednosť za bezpečnosť či obsahu všetky informácie, ktoré vám môže poskytnúť prostredníctvom webových stránok alebo Služieb a nebude zodpovedný za obsah žiadnych oznámenia alebo správy, ktoré ste dostali od iných užívateľov.

5. platba

Platba sa vykonáva kreditnou alebo debetnou kartou a všetky kreditných a debetných kariet informácií bude šifrovaná pre bezpečnosť.

6. Ukončenie

SEI si vyhradzuje právo ukončiť túto dohodu a váš prístup k webovým stránkam a službám a to kedykoľvek a bez upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu. SEI tiež vyhradzuje právo zatarasiť nikoho z používania webových stránok a služieb. Po ukončení zmluvy, budete okamžite prestať používať ľubovoľné užívateľské meno, heslo a služieb a vráti sa také užívateľské meno a heslo pre SEI do 5 dní od tohto ukončenia a zničiť (takže nemôžu byť znova obnovená) všetky záznamy alebo kópie môžete nákladovom priestore užívateľské meno a heslo a všetky informácie o alebo získané z webových stránok a služieb.